တိရစ္ဆာန်များ – Hlawga National Park

တိရစ္ဆာန်များ

လှော်ကားအမျိုးသားဥယျာဥ် တွင် နို့တိုက်သတ္တဝါမျိုးစိတ်(၂၅)မျိုး၊တွားသွားသတ္တဝါမျိုးစိတ် (၉)မျိုး၊ကျေးငှက်သတ္တဝါမျိုးစိတ်(၁၉၂ )မျိုး၊ကုန်းနေရေနေ
သတ္တဝါမျိုးစိတ်(၅၄) မျိုး၊လိပ်ပြာမျိုးစိတ် (၁၀၃)မျိုး၊ငါးမျိုးစိတ် (၂၃)မျိုး ရှိပါတယ်။

Copyright 2018, Htoo Zoos and Gardens Business Unit. All rights reserved.